Rechtenafdracht (Televisie, muziek, media-dragers)

Ittdesk geeft uitleg over rechtenafdracht
ittdesk levert voor carriers en andere rechthebbende distributietaken uit.
Distributie in de zuiverste vorm. ittdesk bezit niet de rechten van Nederlandse tv kanalen,muziek of andere media en heeft alleen de rol van technische distributeur van uw signaal of dat van derden. ittdesk verzorgt de kabels, de kastjes, de techniek en de in en uitkoppeling van internet, tv, radio en bedrijfsfilmmateriaal naar kamers, vertrekken en of reclamezuilen in opdracht van onze opdrachtgevers. Ittdesk levert ook de monteurs, de helpdesk en kan ook de facturatie verzorgen voor onze opdrachtgevers.

De eindklanten/kijkers/internetters zijn niet de klant van ittdesk maar van onze opdrachtgevers.
Dus ook studentenhuizen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, huizen van bewaring, opvanglocaties en andere “bijzondere” woon en werkvormen kunnen gebruik maken van onze diensten maar moeten rechtenafdracht zelf regelen of goed afspreken met de carrier en of distributeur van de media.. Goed te realiseren is dat ittdesk niet de klant-eigenaar is maar slechts de facilitaire dienst van onze opdrachtgever(s) is.

Rechtenafdracht is natuurlijk een kwestie van afspraken maken en documenteren.
Rechtenafdracht is ook complex en op punten ouderwets en niet altijd even helder.
Er is een hoop discussie geweest en er zal nog veel volgen, kijk maar eens op deze sites dan weet je wat er zoal speelt.

Wij hechten er waarde aan helder te zijn over alles wat wij doen en niet doen en staan daarom altijd open voor elk gesprek.
De diensten van ittdesk worden in de meeste gevallen afgerekend per maand en/of per wooneenheid. Elke oplossing is maatwerk maar onze oplossingen zijn allemaal gefundeerd op bewezen technieken en ruim voorzien met onze praktijkervaring.

TV rechten

De makers van tv-programma’s hebben het auteursrecht op hun producties en daarmee het alleenrecht om deze openbaar te maken. Als u in uw bedrijf of organisatie één of meer televisieschermen heeft waar u tv-beelden mee vertoont, bijvoorbeeld in de entree of in de recreatiezaal van een zorginstelling, dan is daar toestemming voor nodig van de makers. U maakt de televisieprogramma’s dan immers openbaar. De doorgifte van het tv-signaal via een intern netwerk en/of de vertoning van tv-beelden aan een groep kunt u eenvoudig regelen via de stichting Videma. Videma treedt op als intermediair voor de makers van tv-programma’s. Op die manier hoeft u niet met elke rechthebbende apart een licentie af te sluiten.

Ook het vertonen van een film of documentaire (via bijvoorbeeld dvd of blu-ray) is uitsluitend toegestaan na toestemming van de rechthebbende.

De ‘huiselijke kring’

De Auteurswet maakt een uitzondering voor het vertonen van tv- of filmbeelden binnen de huiselijke kring, daarvoor is toestemming van de makers niet nodig. Het begrip ‘huiselijke kring’ wordt strikt opgevat: het gaat hierbij echt alleen om familie en huisvrienden of een daaraan gelijk te stellen kring. Met een daaraan gelijk te stellen kring worden personen bedoeld waarmee de band nauwelijks minder hecht is dan met familie of vrienden. Ook dit wordt strikt opgevat. Een recreatiezaal in een zorginstelling valt daar niet onder. Ook voor een besloten vertoning tijdens bijvoorbeeld een school- of verenigingsavond hebt u toestemming van de rechthebbenden nodig. Een bruiloft zal in het algemeen ook niet onder de besloten kring vallen tenzij het echt een beperkt gezelschap is. Daarnaast mag de toegang tot de vertoning niet tegen betaling zijn, ook niet in de vorm van bijvoorbeeld een abonnement.

Welke kanalen vertegenwoordigd Videma?

Videma geeft toestemming voor de doorgifte van alle programma’s die worden uitgezonden op de kanalen: NPO 1, NPO 2, NPO 3, NL24 (digitale kanalen publieke omroep), RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, SBS6, NET5, Veronica, Disney XD, Nickelodeon, MTV en Comedy Central, en voor de groepsvertoning van alle programma’s op dezelfde kanalen plus Discovery Channel en TLC. De rechten op deze programma’s berusten bij omroepen (voor zover zij zelf eigenaar zijn van de programma’s die ze uitzenden) en producenten.

Tevens vertegenwoordigt Videma de clips uitgebracht door leden van de NVPI (zie nvpi.nl). Het maakt daarbij niet uit of deze clips worden uitgezonden via een tv-zender (bv. MTV) of dat zij afkomstig zijn van een leverancier van achtergrondmuziek.

En muziek dan?

Als u muziek wilt laten horen, zult u begrijpen dat daar kosten aan zijn verbonden. Maar dat u daarvoor een licentie nodig heeft van Buma én van Sena, vindt u wellicht minder vanzelfsprekend. Hoe zit dat precies?

Buiten de huiselijke kring: toestemming vereist!

Als u muziek koopt – bijvoorbeeld op cd – heeft u het recht die muziek in huiselijke kring te laten horen. In juridische termen wordt dit aangeduid als het 1e gebruik. Wanneer de muziek buiten de huiselijke kring wordt afgespeeld, bijvoorbeeld in winkels, kantoren, in discotheken of op radio of televisie, is er sprake van het 2e gebruik. En voor dat 2e gebruik heeft u toestemming nodig van alle partijen die bij de productie van muziek betrokken waren: de makers en de bedenkers.

U regelt het bij Sena en Buma.

Natuurlijk is het onmogelijk om aan iedere afzonderlijke rechthebbende toestemming te vragen als u buiten de huiselijke kring via de radio, computer, televisie, cd-speler of andere afspeelapparatuur muziek wilt laten horen.

Daarom heeft de Nederlandse overheid Sena de opdracht gegeven om op basis van de Wet op de naburige rechten de vergoedingen te innen voor de makers van de muziek (producenten, artiesten en studiomusici). De vergoedingen voor de bedenkers (componisten en tekstdichters) van muziek worden op basis van de auteurswet geïncasseerd door Buma.

Kortom, als u muziek wilt gebruiken in uw onderneming of organisatie heeft u dus een licentie nodig waar u een vergoeding voor dient te betalen. Die wettelijk vereiste licentie regelt u bij Sena.

De Nederlandse wet

De Nederlandse wet is “redelijk” helder aangaande het auteursrecht, toch is het lastig te lezen als je er niet vaak mee te maken hebt.
In essentie komt het er “gewoon” op neer dat je voor de Nederlandse kanalen die materiaal vertonen auteursrechten gelden = betalen dus..
Niet afhankelijk van hoe je het vertoond maar wel waar en hoeveel maakt wel verschil.
Dit is een stukje van die tekst:

Wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is eene nieuwe regeling van het auteursrecht vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen § 1. De aard van het auteursrecht Artikel 1

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Het gehele wetsartikel kunt hier terugvinden: auteurswet.pdf

Wat kost het dan?

Elke situatie is anders, elk hotel, ziekenhuis of welke ruimte/organisatie ook heeft te maken met rechten-afdracht. Er zijn nog meer rechten waar u rekening mee moet houden. Er zijn ook zaken te regelen als naburige rechten en licentierechten voor het vertonen van films vanaf dvd of andere dragers.
Zorg dat u zaken helder heeft en als u hulp wenst geeft u ons een belletje en vraagt u naar een adviseur. Ittdesk doet er alles aan u zo helder en transparant als mogelijk te informeren.
De op deze site vermelde gegevens zijn van peildatum 2016/2016 en zijn niet de verantwoording van ittdesk. Deze pagina’s hebben wij opgesteld ter uwer informatie en dienen niet als referentiebron.
Voor muziek: website Sena
Voor TV : website Videma

Ik betaal helemaal NIETS!

  • U kunt het erop gokken dat er nooit controle komt
  • U kunt het erop gokken dat er geen rechthebbende in uw bedrijf of instelling komt.
  • U kunt het erop gokken dat de rechten-afdracht niet op u van toepassing is.
Kan allemaal en is op de eerste plaats uw eigen zaak, maar er zijn al zaken voor de rechter geweest en de uitspraak van de rechter liegt er niet om.

Bronvermelding: Videma